Programes - El teatre com a eina

EL TEATRE COM A EINA EDUCATIVA

La creació i la interpretació teatral implica la posada en marxa de molts mecanismes que fan que es desenvolupin molts àmbits competencials i això fa que es converteixi en una eina educativa vertebradora de projectes i imprescindible en el desenvolupament personal de l’alumnat.

El teatre ens ajuda a potenciar expressió i gestió de les emocions, a l’autoconeixement, al treball i cohesió dels grups, al desenvolupament de la intel·ligència intra e interpersonal i sobretot és una eina educativa inclusiva.

El teatre potència i reforça el treball de les competències bàsiques: a l’àmbit lingüístic (lectura, escriptura, comprensió lectora, expressió oral, expressió escrita, dicció, recerca literària, etc.); a l’àmbit social (itineraris històrics d’obres, personatges, estudi de les diferents èpoques i espais on es poden desenvolupar les obres a interpretar o crear…); a l’àmbit artístic ( tot el que implica una creació o muntatge d’un projecte, ja sigui el disseny de vestuari, maquillatge, disseny espaial, decorats…); a l’àmbit personal i social (tot el treball en grup, la convivència amb els membres del grup, treball de gestió d’emocions, hàbits, autonomia, rols grupals, imaginació per crear espais nous, i llibertat per trobar-se i descobrir-se en altres àmbits…); a l’àmbit matemàtic (treball del càlcul de despeses que suposa una producció teatral, planificació de pressupostos, comptabilitat, càlculs de taquilla, mesures, resolució de problemes…); a l’àmbit científic-tecnològic (el disseny d’il·luminació, so, materials i muntatge d’escenaris…), i a l’àmbit digital (tota la producció d’audiovisuals, projeccions, i conèixer programes per dur a terme tota la part tècnica d’una obra teatral).